نویسنده اصفهانی فرهنگ ایران را به آمازون تحمیل کرد

نویسنده اصفهانی فرهنگ ایران را به آمازون تحمیل کرد

در سال‌های اخیر تحریم‌های بسیاری از سمت کنگره آمریکا علیه ایران وضع شده است که در همین راستا کاربران و نویسندگ...

ادامه مطلب